najważniejsze dokumenty szkoły

Statut

Ocenianie w klasach I - III
zasady ogólne

Ocenianie języka angielskiego w klasach I - III

PSO klas IV - VII

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Program Rozwoju Szkoły

Regulamin wycieczek