HISTORIA


  • Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie - Kolonii

    Szkoła Podstawowa w Witowie należy z pewnością do jednej z najstarszych tego typu placówek oświatowych na terenie gminy Sulejów. Jej początki sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku, bowiem była czynna już w roku 1872. Mieściła się wówczas w jednej izbie kuchennej w domu krytym słomą, który stał obok cmentarza parafialnego. W 1897r. na skrzyżowaniu dróg Kałek - Witów oraz Uszczyn - Kolonia Witów obok kościoła Norbertanów wybudowano murowaną szkołę. Uczęszczały do niej dzieci z kilku wsi gminy Uszczyn.Nowy budynek szkolny dzielił się na dwie części. W jednej znajdowało się mieszkanie nauczyciela, a w drugiej izba lekcyjna, w której uczyło się w grupach klasowych około 150 uczniów. W tym czasie nauczaniem zajmował się mieszkaniec Świerczowa, Pan Paradecki. Po 1905r. odszedł na emeryturę, a jego miejsce zajęła Pani Kamocka, następnie jej córka. Po odzyskaniu niepodległości szkoła mieściła się nadal w dawnym carskim budynku, ale wnętrze przebudowano na cztery izby lekcyjne. Kiedy w latach 1932/33 szkoła stała się pełną 7 klasową Publiczną Szkołą Powszechną, wydzierżawiono drewniany dom, stojący wsąsiedztwie iumieszczono w nim dwie klasy szkolne. Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego na działce szkolnej rozpoczęto budowę nowego budynku, ale prace utknęły na poziomie fundamentów. Po wyzwoleniu w 1945r., przeniesiono szkołę do pomieszczeń po dawnej Szkole Rolniczej w Witowie. Kierowała nią do odejścia na emeryturę Eugenia Krupińska, a po niej do 1969 r. Stefania Halfarowa. Zamysł budowy nowego obiektu szkoły w Witowie, zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją datuje się od 9 listopada 1971r. i podyktowany był fatalnym stanem technicznym dotychczasowych budynków. Właśnie tego dnia zespół Komisji Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie stwierdził potrzebę budowy nowego budynku, ale z uwagi na brak środków realizacja tego nie była możliwa. 15 kwietnia 1980 r. sprawa odżyła i potrzebę budowy nowej szkoły zauważyło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie. Zorganizowano szereg zebrań środowiskowych z udziałem Gminnego Dyrektora Szkół w Sulejowie Edwarda Klimczyka, Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Sulejów Jana Bryndy i powołano w poszczególnych wsiach Komitety do podejmowania decyzji i porozumień. Dnia 6 czerwca 1980r. powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły pod przewodnictwem Ryszarda Dajcza. W wyniku starań Komitetu 16 lutego 1983r. Gminny Dyrektor Szkół w Sulejowie Edward Klimczyk zlecił opracowani podkładu geodezyjnego do celów projektowych. 20 września 1983r. ówczesny Dyrektor Szkoły Stanisław Wójcik wystosował do Komisji Planowania przy Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie pismo zawierające prośbę o umieszczenie w planie inwestycyjnym budowy nowego obiektu szkolnego w Witowie. 9 listopada 1983r. Dyrektor Stanisław Wójcik ponowił pismo do Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego w Piotrkowie dotyczące opracowania mapy sytuacyjno - wysokościowej i jednocześnie zaczął gromadzić środki pieniężne. Zakupił 50 tysięcy sztuk cegły pełnej, 12,5 tysiąca sztuk kratówki i bloki. 13 listopada 1983 r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano Zarząd Społecznego Komitetu Budowy Szkoły pod przewodnictwem Grzegorza Dajcza. 16 kwietnia 1984r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Piotrkowie poinformowało Dyrekcję Szkoły o przydzieleniu działki pod budowę szkoły. 26 listopada 1991r. Społecznemu Komitetowi Budowy Szkoły przekazano dokumentację projektową na budowę szkoły. W taki sposób zostały uwieńczone wieloletnie starania ówczesnych dyrektorów - Stanisława Wójcika i Jadwigi Trędy. Sprawy związane z koniecznością budowy nowej szkoły były też wielokrotnie poruszane na sesjach Rady Narodowej przez kolejnych radnych: Irenę Wójcik, Stanisława Wójcika, Ireneusza Filipczaka, Irenę Szewczyk, Janinę Ruszkiewicz, Ryszarda Tworka i Antoniego Milczarka. Od 30 grudnia 1991r. trwały usilne starania o gromadzenie środków finansowych. W okolicznych wsiach przeprowadzono zbiórki pieniężne, w wyniku których stan konta powiększył się o 20 milionów zł. Dnia 13 maj 1992r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Sulejów reprezentowanym przez Burmistrza Zbigniewa Zarzyckiego i Skarbnika Zdzisławę Laszczyk a Przedsiębiorstwem Zagranicznym „Alfie” została zawarta umowa na prace przy budowie obiektu. W dniu 16 czerwca 1992r. dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Witowie. Stało się to możliwe dzięki zrozumieniu ze strony władz samorządu lokalnego reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sulejów – pana Zbigniewa Zarzyckiego z Zarządem, władz oświatowych – pana Kuratora Oświaty Wiktora Mystkowskiego i usilnym staraniom pana radnego Antoniego Milczarka, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witowie – Janiny Ruszkiewicz i Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w składzie: Marek Justyna, Grzegorz Dajcz i Edward Włuka. Nowy budynek szkoły oddano do użytku w październiku 1996r. W ciągu ostatnich dziesięciu lat budynek modernizowano i unowocześniano. W latach 2001-2015 funkcję dyrektora szkoły pełniła Pani Hanna Kopeć, dzięki której placówka dalej się rozwijała. Z jej inicjatywy podjęto starania nadania szkole imienia. Zgodnie z procedurami cała społeczność szkolna i lokalna niemal jednogłośnie wybrała na patrona osobę Jana Pawła II. Do tej decyzji pozytywnie odniosła się Rada Miasta w Sulejowie i Kuria Metropolitalna w Łodzi. Kuria zaaprobowała decyzję 31 stycznia 2006r., a Rada przyjęła uchwałę 31 marca 2006r. Uroczystości nadania szkole imienia rozpoczęły się 17 października 2006r. w witowskim kościele Mszą św., którą celebrował Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek. Podczas Mszy odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły wykonanego przez siostry Karmelitanki Bose z Łodzi. Następnie w uroczystym pochodzie wszyscy przeszli do szkoły. Pani Dyrektor Hanna Kopeć podziękowała wszystkim przybyłym. Goście wygłosili przemówienia i złożyli życzenia. Oficjalne uroczystości zakończyło słowno-muzyczne przedstawienie w wykonaniu uczniów. Z okazji nadania witowskiej placówce imienia do szkoły przybyło wielu wspaniałych gości: Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, Sekretarz Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi ks. Karol Olczyk, Proboszcz Parafii w Witowie ks. Grzegorz Gogol, Dziekan Dekanatu Sulejowskiego ks. Zygmunt Czyż, Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła, jego zastępca Janusz Dudar, Dyrektor BOJO Jan Andrzejczyk, Przewodniczący Rady Miasta Konstanty Ruciński, Starszy Wizytator Urszula Mikołajczyk, prezes ZNP Barbara Kałuża, byli Dyrektorzy naszej placówki: Janina Ruszkiewicz i Jadwiga Tręda, Dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Sulejów, emerytowani pracownicy naszej szkoły i społeczność lokalna. 16 października 2007r. wsadzono przed budynkiem szkoły Dąb Papieski. Postawiono także tablicę, która ma upamiętniać to wydarzenie. Tablicę ufundowała społeczność szkolna.