o nas

Nasza Szkoła jest placówką:

 • Wychowującą w duchu patriotyzmu.
 • Promującą chrześcijański system wartości.
 • Ekologiczną, w której dzieci poznają przyrodę, uczą się ją kochać i dbać o ziemię ojczystą.
 • Kultywującą tradycje narodowe.
 • Pomagającą wszystkim uczniom w pełni rozwijać swoją osobowość oraz talenty.

Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:

 • Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w formie słownej i pisemnej.
 • Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 • Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych).
 • Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 • Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 • Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 • Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości z korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.