PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE

BEZPIECZNE WAKACJE

Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

LEKKI TORNISTER

Lekki Tornister to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do uczniów klas 0-III szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy. Celem akcji jest rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

WYBIERAM WODĘ

To ogólnopolski program edukacyjny, którego ambasadorką jest Justyna Steczkowska. Jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzanie. Działania podjęte
w ramach programu pomogą ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów, a także nauczą najmłodszych konsumentów świadomego korzystania z naturalnych zasobów wodnych oraz dbania o nie.
Program „Wybieram wodę” ma na celu promocję korzyści płynących z picia wody, zarówno wodociągowej, jak i butelkowanej. Podkreśla rolę wody w zachowaniu zdrowia, środowisku, gospodarce, przemyśle i rolnictwie. Z uwagi na potrzebę ochrony naturalnych zasobów wodnych, jednym z kluczowych zadań projektu jest także propagowanie racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

To ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Program powstał we współpracy ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ma na celu przybliżyć najmłodszym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania
z Internetu. Dodatkowo program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

PROJEKT UCZĘ SIĘ I NAUCZAM
Projekt pod nazwą „Uczę się i nauczam – wsparcie uczniów i nauczycieli szkół publicznych w Gminie Sulejów” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. W ramach projektu uczniowie będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych, jak również kompetencje cyfrowe. Działania projektowe obejmą indywidualizację pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Opieką objęci zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają
z różnorodnych zaburzeń. Uczniowie uzdolnieni z zakresu przedmiotów przyrodniczych i informatycznych będą rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach.

RADOSNE MALUCHY

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. W ramach projektu zostały zmodernizowane toalety dla dzieci oraz personelu. Pomieszczenie kuchenne wyposażono w sprzęt AGD i kolorowe stoły. Sala lekcyjna została wyposażona w sprzęt i meble wypoczynkowe, w pomoce dydaktyczne, edukacyjne i plastyczne. W oknach zamontowano rolety. Oddział przedszkolny został wyposażony w sprzęt audiowizualny i multimedialny.

ŚNIADANIE DAJE MOC

To program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. Programem są objęci uczniowie klas 0 - III. Interaktywna forma przeprowadzenia zajęć w przyjazny sposób przybliża najmłodszym 12 zasad zdrowego odżywiania. Kulminacją realizacji programu jest 8 listopada, który jest Dniem Zdrowego Śniadania.

MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA

„Mamy kota na punkcie mleka” to projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleka prowadzony przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z Polski. Nie od dziś wiadomo, że „czym skorupka za młodu nasiąknie….” dlatego też projekt „Mamy kota na punkcie mleka” ma dotrzeć do dzieci, które, dzięki zabawie nauczą się o walorach mleka i jego przetworach przenosząc w ten sposób zdrowe nawyki żywieniowe na swoich rodziców i otoczenie. Program adresowany jest do uczniów szkół podstawowych głównie nauczania wczesnoszkolnego.

ZBIERAJ BATERIE

ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży
z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw
i nawyków. Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE

„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Wychowanie oparte na tradycyjnym, europejskim systemie kulturowym, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny czy szacunek dla życia, daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. Zasadniczym celem kampanii jest pomoc rodzicom i nauczycielom w działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności i szacunku dla samego siebie
i drugiego człowieka, ludzkiej płciowości, małżeństwa jako związku kobiety
i mężczyzny, gotowego do wychowywania dzieci, szacunku wobec odmienności płci, a co za tym idzie macierzyństwa i ojcostwa. Program ma również pomóc szkołom w realizowaniu zadań związanych z profilaktyką wszelkich uzależnień, minimalizowania postaw patologicznych wśród dzieci i młodzieży, tak aby jak najlepiej przygotować młode pokolenie do odpowiedzialnego podejmowania przyszłych wyzwań związanych z dorosłym życiem, w tym z założeniem rodziny
i rolami matki i ojca. Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nadaje Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie szkołom chroniącym dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmującym działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie przez szkołę Certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym.

ZIMOWE PTAKOLICZENIE

Jest to coroczna akcja wzorowana na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". Odbywa się zawsze w ostatni weekend stycznia. Akcja polega na liczeniu przedstawicieli różnych gatunków ptaków, które odwiedzają najbliższy karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Utworzenie ekopracowni - szczegóły

MLEKO W SZKOLE

Programem objęci są uczniowie klas 0-VI. Dzieci dostają mleko w wyznaczone dni. Celem programu jest oddziaływanie na świadomość dzieci i młodzieży, co do wartości mleka i produktów nabiałowych w żywieniu człowieka, jak również propagowanie zdrowego trybu życia dobrych nawyków żywieniowych.
Akcja prowadzona jest pod patronatem Agencji Rynku Rolnego.

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

Program skierowany jest do uczniów klas I-III. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców
i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego oraz soki. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.
Akcja prowadzona jest pod patronatem Agencji Rynku Rolnego.

RADOSNA SZKOŁA
Program rządowy „Radosna Szkoła” umożliwił wyposażenie sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
Szkoła od kilku lat realizuje program „Ratujemy i uczymy ratować”. Program prowadzony jest pod patronatem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdego roku uczniowie klas I-VI uczą się podstawowych zasad udzielania I pomocy przedmedycznej, nauki pozycji ustalonej bocznej oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Do prowadzenia resuscytacji wykorzystywanych jest 11 fantomów, które szkoła otrzymała z fundacji WOŚP.