Skip to content

Infuzja tętnicza wątrobowa po resekcji wątroby

2 lata ago

202 words

Ogólny czas przeżycia u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego leczonych wlewem wątrobowym z następową chemioterapią układową (leczenie skojarzone) lub z układową chemioterapią samą w monoterapii (monoterapia). W 1999 roku donieśliśmy o wynikach randomizowanego badania terapii adiuwantowej po resekcji wątroby z powodu przerzutowego raka jelita grubego.1 Jedna grupa pacjentów była leczona wlewem dożylnym z floksurydyną i deksametazonem z układowym fluoruracylem, z leukoworyną lub bez niej (terapia skojarzona) . Druga grupa otrzymywała samą układową terapię, składającą się z fluorouracylu z lub bez leukoworyny (monoterapia). Doniesiono o wydłużeniu dwuletniego okresu przeżycia w grupie leczenia skojarzonego w porównaniu z grupą otrzymującą monoterapię. Donoszono również o znaczącym wzroście wskaźnika przeżycia wolnego od progresji wątroby w grupie leczonej skojarzonej. Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez co najmniej 6 lat, a mediana czasu obserwacji wynosiła 10,3 lat. Całkowity czas przeżycia bez progresji jest teraz znacznie większy w grupie z leczeniem skojarzonym niż w grupie z monoterapią (31,3 vs 17,2 miesiąca, P = 0,02). Mediana przeżycia wolnego od progresji wątroby nie została jeszcze osiągnięta w grupie leczenia skojarzonego, podczas gdy osiągnęła 32,5 miesiąca w grupie otrzymującej monoterapię (p <0,01). Mediana całkowitego przeżycia wynosi obecnie 68,4 miesiąca (przedział ufności 95%, 55,2 nie osiągnięto) w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i 58,8 miesiąca (przedział ufności 95%, 42,0 do 85,2) w grupie monoterapii (p = 0,10). Dziesięcioletnie wskaźniki przeżywalności wynoszą odpowiednio 41,1 i 27,2% (Ryc. 1). Toksyczność, ponieważ nasz pierwszy raport obejmuje późne objawy toksyczne dla żółci u dwóch dodatkowych pacjentów.
Gdy stratyfikowano pacjentów za pomocą systemu oceny ryzyka klinicznego2, który przewiduje wynik po resekcji wątroby, osoby z wynikiem 0 do 2 miały podobne przeżycie w okresie średnim (83,3 miesiąca w grupie leczenia skojarzonego i 82,8 miesiąca w monoterapii). Grupa). Natomiast pacjenci z wysokim ryzykiem nawrotu (wynik 3 do 5) mieli medianę przeżycia 60,0 miesięcy w grupie leczenia skojarzonego i 38,3 miesięcy w grupie otrzymującej monoterapię (p = 0,13) i 10-letnie przeżycie 38,7 procent w grupie leczenia skojarzonego i 16,3 procent w grupie monoterapii. Chociaż badanie nie zapewniało pięcioletniego przeżycia, uzyskano poprawę przeżycia wolnego od progresji i przeżycie wolne od progresji wątroby oraz tendencję do poprawy długoterminowego wyniku w grupie otrzymującej terapię skojarzoną, przy współczynniku przeżycia wynoszącym około 40 procent po 10 latach, nawet wśród pacjentów z największym ryzykiem nawrotu.
Nancy E. Kemeny, MD
Mithat Gonen, Ph.D.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Nowy Jork, NY 10021
2 Referencje1. Kemeny N, Huang Y, Cohen AM, i in. Wlew dożylny po chemioterapii po resekcji przerzutów wątrobowych z raka jelita grubego. N Engl J Med 1999; 341: 2039-2048
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Fong Y, Fortner J, Sun RL, Brennan MF, Blumgart LH. Ocena kliniczna do przewidywania nawrotu po resekcji wątroby w przypadku przerzutowego raka jelita grubego: analiza 1001 kolejnych przypadków Ann Surg 1999; 230: 309-321
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(113)
[przypisy: mięsak ewinga, włókno osiowe, kurcz przełyku ]
[przypisy: choroba behceta, choroba dekompresyjna, olx mysłowice ]

0 thoughts on “Infuzja tętnicza wątrobowa po resekcji wątroby”