Skip to content

Ryzyko cesarskiego porodu z analgezją nerwową w warunkach wczesnej i późnej porodu ad 5

2 lata ago

421 words

Dane analizowano zgodnie z intencją leczenia. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wartość AP mniejsza niż 0,05 była wymagana do odrzucenia hipotezy zerowej. Wyniki
Osiemset osiemdziesiąt cztery kobiety zgodziły się wziąć udział (Rysunek 1). Sto trzydzieści cztery kobiety zostały wykluczone, ponieważ ich rozszerzenie szyjki macicy było 4,0 cm lub więcej przy pierwszym wniosku o analgezję. Dwadzieścia dwa podmioty zostały wykluczone po randomizacji, ponieważ nie spełniały kryteriów włączenia. Pozostałe 728 osób włączono do analizy.
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy osobników. Sto dostaw położnych uczestniczyło w dostawach podmiotów. Średnia liczba dostaw na jednego dostawcę wyniosła 7 (zakres od do 33). Grupy były podobne w punkcie wyjściowym, z wyjątkiem tego, że grupa o ogólnym działaniu przeciwbólowym miała większy odsetek pacjentów z rozszerzeniem szyjki macicy, która była mniejsza lub równa 1,5 cm przy pierwszym wniosku o analgezję (chociaż mediana rozszerzenia szyjki macicy w każdej grupie wynosiła 2,0 cm , a stacja płodowa nie różniła się znacząco między grupami); grupa układowo-przeciwbólowa miała również większą częstość spontanicznego pęknięcia błon ponad 12 godzin przed podaniem oksytocyny (tabela 1). Średnie rozszerzenie szyjki macicy przy rozpoczęciu znieczulenia neuro stawowego było niższe w grupie dooponowo-przeciwbólowej niż w grupie układowo-przeciwbólowej.
Wyniki pracy i dostawy
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wtórne. Częstość cesarskiego cięcia nie różniła się istotnie pomiędzy grupami (różnica w częstości występowania po analematyce dokanałowej w porównaniu z analgetyką ogólnoustrojową, -2,9 punktu procentowego, przedział ufności 95%, -9,0 do 3,0; P = 0,31) (tabela 2). Nie było również istotnej różnicy w częstości instrumentalnego dostarczania pochwy między grupami (różnica, 3,6 punktu procentowego, przedział ufności 95% -2,9 do 10,1, P = 0,13). Nie było znaczących różnic w wskazaniach do cesarskiego cięcia lub odsetkach osób otrzymujących oksytocynę; jednak maksymalna szybkość wlewu oksytocyny była wyższa w grupie układowo-przeciwbólowej. Współczynnik dostarczania cesarskiego cięcia nie różnił się istotnie między osobami ubezpieczonymi prywatnie i publicznie ubezpieczonymi (P = 0,90), a także nie różnił się istotnie pomiędzy różnymi położnymi placówkami położniczymi (P = 0,33).
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla czasu pracy. Strzałki wskazują wartości mediany. Panel A pokazuje czas dostarczenia pomiędzy podmiotami, które dostarczały pochwę. Różnica w medianie czasu do podania między grupą dooponowo-przeciwbólową a grupą z układowym analgezją wynosiła -81 minut (95 procent przedziału ufności dla różnicy, -123 do -28 minut, P <0,001). Panel B pokazuje czas trwania pierwszego etapu porodu u osób, które dostarczyły dopochwowo. Różnica w medianie czasu między grupą dooponowo-przeciwbólową a grupą układowo-przeciwbólową wynosiła -90 minut (95-procentowy przedział ufności dla różnicy, -123 do -35 minut; P <0,001). W panelach A i B czas 0 jest czasem rozpoczęcia analgezji [więcej w: zrosty po usunięciu macicy objawy, neurolog wrocław, nadżerkowe zapalenie przełyku ] [hasła pokrewne: choroba behceta, choroba dekompresyjna, olx mysłowice ]

0 thoughts on “Ryzyko cesarskiego porodu z analgezją nerwową w warunkach wczesnej i późnej porodu ad 5”