Skip to content

Ryzyko cesarskiego porodu z analgezją nerwową w warunkach wczesnej i późnej porodu czesc 4

2 lata ago

502 words

Większość badanych miała ciągły zewnętrzny elektroniczny system monitorowania rytmu serca płodu i tokodynamometrii. Wewnętrzne elektrody płodowo-czaszkowe zostały umieszczone, gdy nie można było interpretować zewnętrznego śledzenia. Cewniki do pomiaru ciśnienia wewnątrzmacicznego były stosowane w razie potrzeby do udokumentowania intensywności skurczów. Pielęgniarki miareczkowały infuzje oksytocyny zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez położny zespół zarządzający. Decyzję o rozpoczęciu operacji wykonała grupa położnicza zgodnie ze wskazaniami matek lub płodu. Oceny Apgar zostały przydzielone przez personel odpowiedzialny za ocenę noworodków. Gazy krwi pępowinowej mierzono według uznania zespołu położniczego. Inne dane
Zebrano następujące dane o osobach: wiek, rasę (deklarowaną przez pacjenta), rodzaj ubezpieczenia, wiek ciążowy, wagę, wzrost, czas pęknięcia błony, maksymalną dawkę oksytocyny, czas całkowitego rozcięcia szyjki macicy (10,0 cm) czas porodu, sposób porodu (cięcie cesarskie, instrumentalne lub spontaniczne), pierwotne wskazanie do cesarskiego cięcia, jeśli ma zastosowanie, oraz maksymalna temperatura ciała matki podczas porodu. Płodowe oznaczenia częstości rytmu serca rozpoczynające się 30 minut przed pierwszą interwencją przeciwbólową do 30 minut później były oceniane przez perinatologa; identyfikacja pacjenta została usunięta z zapisów i nie towarzyszyły im informacje o leczeniu.
Wyniki
Głównym wynikiem była metoda dostawy. Zdefiniowane wcześniej wyniki wtórne były wskazaniem do cesarskiego dostarczania, metody dostarczania dopochwowego, jakości analgezji, stosowania lub niewykorzystywania oksytocyny, czasu trwania porodu, częstości występowania niezłagającego stanu płodowego (tj. Płodowych wzorców rytmu serca, które nie uspokoić klinicystę ze względu na stan płodu) oraz wynik noworodka.
Analiza statystyczna
Badanie miało 80% mocy do wykrycia 50% różnicy w częstości cesarskiego cięcia, z dwustronnym poziomem alfa 0,05. Rozmiar próbki wymagany do wykrycia tej różnicy wynosił 350 osobników na grupę. Podstawowy wskaźnik cięcia cesarskiego (17 procent) oszacowano na podstawie danych instytucjonalnych. Zwiększenie o 50 procent częstości podawania cesarskiego cięcia było ostrożnym szacunkiem opartym na zwiększonym tempie związanym z wczesną analgezją nerwową obserwowaną wcześniej w naszej instytucji5. Aby uwzględnić spodziewane straty w uczestnictwie, 750 pacjentów poddano randomizacji. Planowana analiza okresowa po włączeniu 225 osób nie wykazała różnicy w częstości podawania cesarskiego między grupami, a zatem zakończono planową rekrutację do badania.6
Dane kategoryczne zanalizowano za pomocą testu chi-kwadrat. Test t-Studenta i test U Manna-Whitneya wykorzystano do analizy danych przedziałowych i porządkowych. Przeprowadzono binarną analizę regresji logistycznej pierwotnego wyniku w celu zidentyfikowania cech osobników, które były związane z cesarskim cięciem. Odstępy od pierwszego wniosku o analgezję do porodu analizowano za pomocą metody Kaplana-Meiera i testu log-rank. Aby ocenić interakcję pomiędzy cechami wyjściowymi a przypisaną analgezją w odniesieniu do czasu pracy, przeprowadzono analizę regresji Coxa
[przypisy: velashape warszawa, zrosty po usunięciu macicy objawy, nfz sanatoria lista oczekujących gdańsk ]
[hasła pokrewne: szkoła witów, chora tarczyca objawy, choroba bechterewa ]

0 thoughts on “Ryzyko cesarskiego porodu z analgezją nerwową w warunkach wczesnej i późnej porodu czesc 4”