Skip to content

Skuteczność Lenalidomidu w zespołach mielodysplastycznych ad 7

2 lata ago

506 words

Dysplastyczne elementy erytroidalne i elementy mieloidalne były powszechne (obecne odpowiednio u 22 i 11 pacjentów), natomiast rozdzielczość atypii cytologicznej była rzadka (występująca w 2) i niezwiązana z odpowiedzią hematologiczną. Zwłóknienie siatkówki ustąpiło po leczeniu lenalidomidem u jednego z dwóch pacjentów z rozległym odkładaniem włókien w preparacie trepaniny z biopsją wstępną, zgodnym z odpowiedzią hematologiczną. Eozynofilia szpiku lub eozyna we krwi obwodowej lub oba (7,5 procent do 14 procent) rozwinęło się u trzech pacjentów, w tym u dwóch z odpowiedzią hematologiczną. Dyskusja
W badaniu tym lenalidomid wykazywał znaczną aktywność u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie erytropoetyną lub którzy wykazywali wysoki poziom endogennej erytropoetyny, a zatem niskie prawdopodobieństwo korzyści z leczenia erytropoetyną. Ogółem u 56% pacjentów wystąpiła odpowiedź, przy czym większość z nich uzyskała niezależność od potrzeby transfuzji i przywrócenia hemoglobiny do poziomu w granicach normy lub w jej pobliżu. U 55% pacjentów obserwowano remisje cytogenetyczne, które występują rzadko podczas leczenia erytropoetyną. Wysoki wskaźnik całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej u pacjentów z delecją 5q31.1 (75 procent), co zostało potwierdzone przez bardziej czułe fluorescencyjne sondy hybrydyzacji in situ, wskazuje, że ten podtyp zespołu mielodysplastycznego jest szczególnie wrażliwy na leczenie lenalidomidem. Istotnie, czas do odpowiedzi był szybszy u pacjentów z delecją 5q31.1, a odpowiedź była związana ze zniknięciem dysplastycznych megakariocytów, morfologiczną cechą charakterystyczną zespołu 5q-. 23 Te odkrycia sugerują, że lenalidomid przywraca produkcję czerwonych krwinek w częściowo poprzez wyeliminowanie nieskutecznych klonów mielodysplastycznych, ale nie powoduje ugaszenia komórek macierzystych inicjujących zespół mielodysplastyczny.
Utrzymywanie się pierścieni sideroblastów u pacjentów z oporną na niedokrwistość anemią z pierścieniowymi sideroblastami, którzy wykazywali odpowiedź, wskazuje jednak, że supresja klonalna jest selektywna i uzupełniona przez przywrócenie erytropoezy u podatnych progenitorów zespołu mielodysplastycznego. Ta koncepcja jest wsparta przejściowym pojawieniem się kariotypowo różnych i niespokrewnionych klonów, co odzwierciedla doświadczenie zgłaszane podczas leczenia imatynibem u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową.24,25 Ponadto, u trzech pacjentów z delecją 5q31.1 uzyskano nowe translokacje z udziałem chromosomu 7. pomimo całkowitego stłumienia początkowej nieprawidłowości kariotypu. Pomimo niekorzystnego prognostycznego wpływu na pierwotne zespoły mielodysplastyczne, znaczenie kliniczne nabytych translokacji jest niejasne. Tylko jeden z tych pacjentów miał cytogenetyczny i progresję choroby, podczas gdy inni mieli utrzymującą się odpowiedź hematologiczną. Konieczna jest dalsza obserwacja, zanim można będzie określić znaczenie kliniczne tych wyników.
Kilka efektów lenalidomidu może przyczynić się do jego aktywności w zespołach mielodysplastycznych. Hamuje wytwarzanie czynnika martwicy nowotworów . (TNF-.), ale selektywni antagoniści TNF-. mają minimalną aktywność kliniczną w zespołach mielodysplastycznych. 26-28 Lenalidomid wpływa na szeroki zakres indukowanych przez ligand reakcji, które mogą być integralne z jego aktywnością w zespołach mielodysplastycznych, w tym angiogenezie, zapaleniu, adhezji komórek i odpowiedzi immunologicznej
[więcej w: skurcze tężcowe, kruczenie w jelitach, krzepliwość krwi w ciąży ]
[więcej w: olx darłowo, candidia, chłoniak rokowania ]

0 thoughts on “Skuteczność Lenalidomidu w zespołach mielodysplastycznych ad 7”