Skip to content

Skuteczność Lenalidomidu w zespołach mielodysplastycznych cd

2 lata ago

446 words

Aspirację szpiku kostnego, biopsję i analizę cytogenetyczną powtarzano co osiem tygodni. Ostateczną odpowiedź oceniano po 16 tygodniach leczenia. Pacjenci z odpowiedzią kontynuowali przyjmowanie lenalidomidu do czasu wystąpienia progresji choroby, niepowodzenia leczenia lub wystąpienia działań niepożądanych ograniczających dawkę. Pacjenci z poprawą hematologiczną, którzy nie kwalifikowali się jako odpowiedź zdefiniowana w protokole po 16 tygodniach, mogli otrzymać 8 dodatkowych tygodni leczenia przed ostateczną oceną odpowiedzi, podczas gdy pacjenci bez odpowiedzi, którzy byli po 21-dniowym schemacie leczenia, otrzymywali ciągłe dawkowanie. . Transfuzje czerwonych krwinek podano zgodnie z klinicznymi wskaźnikami wstępnymi z następującymi wytycznymi: 2 jednostki podano pacjentom z hematokrytem poniżej 25 procent, 3 jednostki dla hematokrytu poniżej 21 procent i 4 jednostki dla pacjentów z hematokryt mniejszy niż 18 procent. Mieloidalne czynniki wzrostu w celu zaostrzenia neutropenii były jedynymi dopuszczalnymi cytokinami. Ocena reakcji i zdarzeń niepożądanych
Odpowiedź hematologiczną oceniano zgodnie ze zmodyfikowanymi kryteriami Międzynarodowej Grupy Roboczej, z wymogiem, że poprawa musiała być utrzymana przez co najmniej osiem kolejnych tygodni. 20 Główną odpowiedź erytroidalną zdefiniowano jako brak konieczności transfuzji lub zwiększenie na poziomie hemoglobiny większym niż 2 g na decylitr u pacjentów z niedokrwistością niezależną od transfuzji. Mniejszą odpowiedź zdefiniowano jako co najmniej 50-procentową redukcję transfuzji lub utrzymującą się podwyższenie poziomu hemoglobiny o do 2 g na decylitr. Główną odpowiedź cytogenetyczną zdefiniowano przez brak nieprawidłowej cytogenetyki przed leczeniem na standardowej analizie metafazowej (np. Co najmniej 20 komórek w metafazie) i mniejszą odpowiedź poprzez zmniejszenie liczby nieprawidłowych komórek w metafazie o co najmniej 50 procent. Progresję cytogenetyczną zdefiniowano jako utrzymujące się nabycie nowej nieprawidłowości chromosomowej.
Odpowiedzi porównano za pomocą Międzynarodowego Systemu Oceny Prognostycznej (IPSS), który ocenia odsetek blastów w szpiku kostnym, kariotypu i liczbę cytopenii.21 Oślepiony przegląd próbek szpiku kostnego został przeprowadzony przez dwóch badaczy. Barwienie immunohistochemiczne próbek biopsyjnych i skrzepów wykorzystywało przeciwciała monoklonalne przeciwko IgG2a (Ventana Medical Systems) rozpoznające antygeny CD3 (klon PSI) i CD20 (klon L26). Dysplazję cytologiczną oceniano za pomocą progu 10%. Zdarzenia niepożądane zostały ocenione przy użyciu kryteriów Common Toxicity Criteria Narodowego Instytutu Raka.19
Analiza statystyczna
Czas trwania niezależności od transfuzji obliczono od daty ostatniej transfuzji krwinek czerwonych do wznowienia transfuzji do kwietnia 2004 roku, zgodnie z metodą Kaplana i Meiera.22 Rejestrowano czas trwania głównych odpowiedzi u pacjentów niezależnych od transfuzji. od początkowej daty utrzymującego się podniesienia poziomu hemoglobiny o ponad 2 g na decylitr. Analizy zdarzeń niepożądanych i odpowiedzi przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Porównywanie jednoczynnikowe wykonywano przy użyciu dokładnego testu Fishera, niezależnego testu t-test dwóch próbek lub testu rang Wilcoxona
[patrz też: włókno osiowe, fosfeny, nfz poznań sanatoria lista oczekujących ]
[hasła pokrewne: sp witów, choroba mortona, olx radzymin ]

0 thoughts on “Skuteczność Lenalidomidu w zespołach mielodysplastycznych cd”