Skip to content

Skuteczność Lenalidomidu w zespołach mielodysplastycznych

2 lata ago

493 words

Nieefektywna erytropoeza jest cechą charakterystyczną zespołów mielodysplastycznych. Zarządzanie niedokrwistością spowodowaną nieefektywną erytropoezą jest trudne. U pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi i objawową niedokrwistością ocenialiśmy bezpieczeństwo i aktywność hematologiczną lenalidomidu, nowego analogu talidomidu. Metody
Czterdziestu trzech pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji lub objawową otrzymywało lenalidomid w dawkach 25 lub 10 mg na dobę lub 10 mg na dobę przez 21 dni w każdym 28-dniowym cyklu. Wszyscy pacjenci albo nie mieli odpowiedzi na rekombinowaną erytropoetynę, albo mieli wysoki poziom endogennej erytropoetyny z niskim prawdopodobieństwem korzyści z takiej terapii. Odpowiedź na leczenie oceniano po 16 tygodniach.
Wyniki
Neutropenia i trombocytopenia, najczęstsze zdarzenia niepożądane, z odpowiednimi częstościami wynoszącymi 65 procent i 74 procent, wymagały przerwania leczenia lub zmniejszenia dawki u 25 pacjentów (58 procent). Inne działania niepożądane były łagodne i nieczęste. Dwadzieścia cztery pacjentów miało odpowiedź (56 procent): 20 miało niezależność od transfuzji, miał wzrost poziomu hemoglobiny większy niż 2 g na decylitr, a 3 miało więcej niż 50 procent redukcji potrzeby transfuzji. Wskaźnik odpowiedzi był najwyższy wśród pacjentów z klonalną delecją śródmiąższową obejmującą chromosom 5q31.1 (83 procent, w porównaniu z 57 procentami wśród osób z prawidłowym kariotypem i 12 procent wśród osób z innymi zaburzeniami kariotypowymi, P = 0,007) i pacjentów z niższą wartością ryzyko prognostyczne. Z 20 pacjentów z nieprawidłowościami kariotypowymi, 11 miało co najmniej 50 procent redukcji nieprawidłowych komórek w metafazie, w tym 10 (50 procent) z całkowitą remisją cytogenetyczną. Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 81 tygodni mediana czasu trwania niezależności od transfuzji nie została osiągnięta, a mediana stężenia hemoglobiny wynosiła 13,2 g na decylitr (zakres 11,5 do 15,8).
Wnioski
Lenalidomid wykazuje aktywność hematologiczną u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka, u których nie występuje odpowiedź na erytropoetynę lub którzy nie są w stanie odnieść korzyści z leczenia konwencjonalnego.
Wprowadzenie
Niedokrwistość oporna wynikająca z nieefektywnego krwiotwórstwa jest głównym wyzwaniem terapeutycznym u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi.1 Rekombinowana erytropoetyna sama lub w połączeniu z mieloidowymi czynnikami wzrostu łagodzi anemię u niektórych pacjentów, ale generalnie jest nieskuteczna u pacjentów wymagających co najmniej dwóch transfuzji czerwonych krwinek miesięcznie. ; jego stosowanie rzadko wywołuje remisje cytogenetyczne
Prekursory hematopoetyczne u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi mają przyspieszone przejście w cyklu komórkowym i upośledzoną reakcję na stymulację cytokiną.1,4. Przekazywane są sygnały przeżycia z mikrośrodowiska, częściowo ze względu na obecność cząsteczek angiogennych, zaburzenie architektury rdzeniastej i nadmiar wytwarzanie cytokin zapalnych.5-10 Talidomid, wielofunkcyjny inhibitor angiogenezy i modulator immunologiczny, przywraca erytropoezę i zmniejsza zależność od transfuzji u około 18 procent pacjentów, którzy nie mają odpowiedzi na rekombinowaną erytropoetynę.11-14 Jednakże długotrwałe leczenie i eskalacja dawki jest ograniczona przez działanie uspokajające i neurologiczne leku
[patrz też: zolaxa opinie, białaczka starcza, nadżerkowe zapalenie przełyku ]
[podobne: szkoła witów, chora tarczyca objawy, choroba bechterewa ]

0 thoughts on “Skuteczność Lenalidomidu w zespołach mielodysplastycznych”